Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

kurier48

 

Regulamin 2013r. załącznik nr 1.


  

Regulamin określa ogólne warunki i zasady oferowanych usług przez markę kurier48.pl, której posiadaczem jest właściciel serwisu http://kurier48.pl a serwisu Firma Europe Packing Service Center Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Pszowskiej 92, 44-300 Wodzisław Śląski. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000396277, NIP: 647-256-19-67, REGON: 242736937,

§1

Określenia i definicje użyte w regulaminie:

Kurier48.pl, kurier48, Operator lub Zleceniobiorca – Firma Europe Packing Service Center Sp. Z o.o pośrednik w transakcji wysyłki, wykonujący zlecenie Klienta, nie jest on Przewoźnikiem w przepisach kodeksu cywilnego, oraz przepisach szczególnych. Przekazuje Przewoźnikowi/Kurierowi przesyłkę do zrealizowania pozostałych etapów usługi w celu doręczenia pod wskazany adres.

Klient, Zleceniodawca- osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługę kurier48.pl, korzystająca z oferty kurier48.pl zgodnie z ustawą
– Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna, jak również osoba nieistniejąca, jako osobowość prawna
odbierająca Przesyłkę doręczaną przez Przewoźnika

Przewoźnik lub Kurier – zewnętrzna firma kurierska, oferująca usługi przewozowe, w tym usługi pocztowe, współpracująca z kurier48.pl na podstawie zawartej odrębnej umowy handlowej.

Przesyłka – paczki, pakunki, tuby, koperty itp. przejmowane i doręczane przez przewoźnika, posiadające odrębny list przewozowy.

List przewozowy – formularz zawarcia umowy zlecenia usługi pośrednictwa przewozu i doręczenia przesyłki (w tym Usług Pocztowych), pomiędzy Klientem, Pośrednikiem i Kurierem.

Usługa – usługa oferowana przez Zleceniobiorcę polega na pośrednictwie w realizacji usług przewozowych, usług pocztowych, wykonywanych przez Przewoźnika na zasadach i cenach zgodnych z ofertą.

Usługa pocztowa – polega na 3 etapach: przyjęciu zlecenia, transporcie, realizacji końcowej, czyli doręczeniu. Usługa pocztowa świadczona za wyjątkiem Usługi przewozowej korespondencyjnej.

Usługa przewozowa – usługa realizowana przez Przewoźnika, do którego należy odbieranie paczki od Zleceniobiorcy (kurier48.pl), transport we wskazane miejsce i doręczanie.

Cennik, Cennik usług – dokument dostępny na stronie internetowej Zleceniobiorcy (www.kurier48.pl) oraz w punkcie nadawczym, określający prognozowaną cenę, wagę, gabarytowość paczki jak również terminy realizacji zlecenia

Dni robocze – dni od poniedziałku do soboty bez niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Prawo pocztowe – ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo Pocztowe (Dziennik Ustaw z 2008 roku, nr 189, poz. 1159, z późn. zm.)

Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dziennik Ustaw z 200 roku, nr 50, poz. 601, z późn. zm.)

Strona internetowa, Serwis internetowy, Serwis – internetowe źródło przekazu informacyjnego Zleceniobiorcy dostępne pod adresem: www.kurier48.pl

PrePaid – usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.

Konto PrePaid - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.

Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu Kurier48.pl.

Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez spółkę DialCom24 Sp. z o.o. (platforma przelewy24.pl).

Przelewy24, przelewy24.pl - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000306513, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 1.697.000 złotych.

§2

Zasady ogólne:

1.Usługi realizowane przez Zleceniobiorcę są usługami spedycyjnymi w rozumieniu art. 794 do art. 804 kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca na zlecenie Klienta, we własnym imieniu nadaje Kurierowi przesyłkę. Oferowane usługi można uzyskać w punkcie nadawczym, lub pod wskazanym przez Zleceniodawcę adresem (po podpisaniu odrębnej umowa pomiędzy stronami, w przeciwnym wypadku usługa nie jest dostępna).

2.Regulamin wewnętrzny kurier48.pl przedstawia zasady zamawiania usług, opisuje zasady współpracy, oraz obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Zlecenie wiąże sie przede wszystkim z pośrednictwem w zamawianiu usług przewozowych, a usługi dostarczenia przesyłek do Odbiorcy będą wykonane przez Przewoźnika, przy czym Zleceniobiorca udostępnia, a Zleceniodawca ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami regulaminów Przewoźnika przed zleceniem usługi.

§3

Warunki przyjęcia usług przez pośrednika:

1. Zleceniobiorca przyjmuje zlecenia na usługi od osób pełnoletnich.

2. Naruszenie regulaminu jest jednoznaczne z o ograniczeniem możliwości korzystania z usługi kurier48.pl, jak również z zablokowaniem korzystania z konta przez Zleceniodawcę na określony czas.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest zachować wszelkie otrzymane dokumenty tylko do własnego użytku i nie przekazywać go osobą trzecim, oraz przedłożyć je w momencie składania ewentualnej reklamacji.

4. Kurier48.pl jest zobowiązany do wykonania usługi z należytą dokładnością, mając na celu dobro swojego klienta.

5. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia realizacji usługi w przypadku, gdy zawiera ona:

- pieniądze w postaci gotówki, papiery wartościowe, karty płatnicze, czeki;
- dokumenty identyfikacyjne, dokumenty tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.
- produkty jubilerskie: złoto, srebro, kamienie szlachetne
- dzieła sztuki, antyki, numizmatyki oraz przedmioty o dużej wartości
- elementy zbrojne: różnego rodzaju bronie, amunicje jak również elementy: wybuchowe, łatwopalne radioaktywne, palne czy żrące
- naturalne elementy zwierzęce(futra, skóry)
- produkty o krótki czasie ważności użytkowej
- środki chemiczno i biologiczno aktywne
- ciekłe i gazowe substancje przemysłowe: farby, kleje, gazy
- szczątki organiczne ludzi i zwierząt jak również żywe zwierzęta
- środki odurzające (narkotyki, leki itd.)
- alkohole bez oznaczeń akcyzowych
- tytoń bez oznaczeń akcyzowych
- środki farmakologiczne podlegające specjalnym warunką przewozu
- treści pornograficzne
- inne artykuły stanowiące zagrożenie dla zdrowia a nawet życia osób mających do nich dostęp,
bądź mogące spowodować uszkodzenie czy nawet zniszczenie innych przesyłek
-akumulatorów, silników, skrzyni biegów zalanych płynami
- inne artykuły, których wysyłka jest zabroniona w przepisach ustawy Prawo pocztowe bądź ustawa
przewiduje wyłączność świadczenia usług dla innych jednostek.

6. Stwierdzenie naruszenia wyżej wymienionych postanowień może przyczynić się do odmówienia wykonania usługi przez Przewoźnika i anulowania usługi oraz zwrotu opłaconej kwoty przez zleceniodawcę.

7. Przewoźnik ma za zadanie doręczyć przesyłkę do rąk własnych Odbiorcy. Potwierdzeniem doręczenia jest własnoręczny i czytelny podpis na liście przewozowym, orzekając w ten sposób prawidłowość wykonania usługi. Jeśli Odbiorcą jest osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej doręczenie Przesyłki potwierdza osoba upoważniona do jej otrzymania.

8. W przypadku przesyłki, której dostarczenie staje się niemożliwe (np. błędne dane adresowe Odbiorcy lub gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki albo nie uregulował opłaty ,,za pobraniem’’) zostaje ona zwrócona do Zleceniodawcy, który jest zobowiązany pokryć koszty przewozu przesyłki w obie strony. Zwrot przesyłki następuje dopiero po opłaceniu kosztów przewozu przez Klienta. Jeżeli Zleceniodawca nie uiści opłaty we wskazanym terminie, Zleceniobiorca może wstrzymać jego usługi i zablokować dostępność konta, jak również zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań .

9. Warunki umowy ubezpieczenia przesyłki między Przewoźnikiem, a Ubezpieczycielem są udostępnione Zleceniobiorcy na żądanie.

10. Przesyłkę, która w ciągu 30dni od upływu terminu przewozu nie dotarła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym, uważa się za utraconą.

 §4

Składanie, anulowanie modyfikacja oraz realizacja zamówień:


1. Usługę pośrednictwa można zlecić osobiście w punkcie nadawczym przy ulicy Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim, lub za pomocą strony internetowej: www.kurier48.pl

2. Zleceniodawca może składać zlecenia w punkcie nadawczym w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 18:00, oraz w soboty od 8:00 do 12:00 jak również za pomocą serwisu: kurier48.pl 24godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Operator po otrzymaniu opłaty za Usługę, jest zobowiązany do przekazania zlecenia Klienta do realizacji Przewoźnikowi, jednak nie udziela gwarancji na jego przyjęcie.

4. Dla usług zleconych, których uiszczenie opłaty zostanie dokonane w dniu roboczym do godziny 12:00, przekazanie do Przewoźnika może nastąpić tego samego dnia roboczego. Dla usług zleconych i opłaconych w dni robocze po godzinie 12:00 i w dni wolne od pracy, przekazanie do Przewoźnika może nastąpić dopiero w kolejnym dniu roboczym. W tym przypadku całkowity czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże nie z winy Zleceniobiorcy czy Przewoźnika. Momentem opłacenia Zamówienia jest zaksięgowanie środków na koncie bramki płatniczej Przelewy24.pl.

5. W momencie wygenerowania zamówienia przez system Zleceniodawca otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie o przyjęciu zlecenia jak również komplet dokumentów w tym list przewozowy, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki przekazanej kurierowi-w innym przypadku zleceniobiorca zastrzega sobie odbiór paczek i anulowanie transakcji.

6. Kurier48.pl jak i Przewoźnik zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki z zadeklarowaną przez Zleceniodawcę zawartością. Kontroli dokonuje się w obecności Zleceniodawcy a w przypadku jego nieobecności w obecności osób trzecich zgodnie z zasadami Prawa przewozowego i Prawa Pocztowego oraz dodatkowymi przepisami związanymi ściśle z kontrolą.

7. kurier48.pl i Przewoźnik może odmówić przyjęcia przesyłki, która jest niewłaściwie zabezpieczona, lub do pakowania zostały użyte niewłaściwe materiały opakowaniowe oraz zawiera elementy, o których mowa w pkt. 5 § 3.

8.Zleceniobiorca ma możliwość zmiany oraz anulowania zamówienia, w których jeszcze nie zostało podjęte wykonanie usługi-w tym przypadku opłacona wcześniej kwota zwracana jest na konto Koncie PrePaid.

§ 5


Odbiór i doręczenie przesyłek:

1.Odbiór Przesyłek:

1. Odbiór zleconej Przesyłki odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00, a 19:00 w zależności od rejonu 
2. Wszelkie dokumenty potrzebne do poprawnej realizacji zamówienia udostępniane zostają zleceniodawcy w formie elektronicznej w Panelu klienta(zarejestrowanego) oraz za pośrednictwem poczty e-mail
3. W momencie odbioru Przesyłek zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania listu przewozowego uzyskanego z systemu kurier.48

2. Doręczanie przesyłek:

1. Doręczanie przesyłek odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00, a 17:00 w zależności od rejonu
2. W momencie braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodny z cennikiem, Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.

§6

Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Użyte w serwisie www.kurier48.pl nazwy producentów i znaki towarowe są użyte w celu doinformowania klienta.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta korzystającego ze serwisu www.kurier48.pl jest firma EPSC Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Pszowskiej 92, 44-300 Wodzisław Śląski.

3. Gwarantujemy, iż dane osobowe osób korzystających z serwisu będą przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), tym samym nie będą dostępne dla osób trzecich. Klient ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych udostępnionych w serwisie www.kurier48.pl jak również możliwości ich modyfikacji bądź usunięcia.

§7

Obowiązki stron umowy:


1. Zgodnie z prawem odpowiedzialność Zleceniobiorcy za należyte wykonanie usługi ogranicza się do przekazania zlecenia Przewoźnikowi i jest ograniczona do wartości zamówionej usługi.

2. Nadawca przesyłki gwarantuje, iż opisane w liście przewozowym informacje dotyczące zawartości przesyłki są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

3. Jeśli po sprawdzeniu przesyłki bezpośrednio przez Przewoźnika zostaną wykryte nieprawidłowości dotyczące: wagi, wymiarów, zawartości, usług dodatkowych, oraz sposobu opakowania przesyłki, Zleceniodawca uprawnia kurier48.pl do dodatkowego opłacenia różnicy pomiędzy stawką uiszczoną a rzeczywistą (dopłata) w kwocie 480,48 brutto PLN. W przypadku, gdy dopłata nie zostanie uiszczona przez Zleceniodawcę we wskazanym terminie, Zleceniobiorca wstrzymuje usługę na rzecz Zleceniodawcy, oraz ma prawo do zablokowania jego dostępu do konta w celu zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności kwot pobrań z innych zleconych usług, należnych Zleceniodawcy. Może również naliczać odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

4. Zleceniodawca zobligowany jest do podania prawdziwych i zgodnych z stanem rzeczywistym informacji o przesyłce: wagi, wymiarów, zawartości, wartości przesyłki i jej należyte opakowanie, gdyż w przypadku niedopełnienia tego obowiązku naliczana jest opłata karna w wysokości 480,48 brutto PLN.

5. Kurier48.pl wyłącza swoja odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z niedopełnienia obowiązków i nakazów podległych Zleceniodawcy.

6. Adres Odbiorcy i Zleceniodawcy powinien koniecznie zawierać: imię i nazwisko oraz pełna nazwę firmy, jeżeli przesyłka jest do niej adresowana, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy, oraz nazwę miejscowości, numer konta bankowego dla przekazania pobrania, adres e-mail dla kontaktu elektronicznego. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest Powiadomienie Odbiorcę o planowanej Przesyłce oraz zapewnieniu odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi


7. Zleceniodawca zobowiązany jest zadbać, aby dobrze zapakować i opakować przesyłkę, a także zadbać o stan umożliwiający jej odpowiedni przewóz zapewniający, iż nie uszkodzi ona innych przesyłek w trakcie transportu. Paczka powinna być odpowiednio zamknięta by tym samym uniemożliwić dostęp do jej zawartości osobom trzecim. Przesyłka powinna być wytrzymała w stosunku do wagi i zawartość, oraz posiadać wewnętrze zabezpieczenia uniemożliwiające przemieszczenie się zawartości. Należy również zadbać o prawidłowe oznakowanie, świadczące o specjalnym charakterze przesyłki: „ostrożnie szkło”, „góra/dół” i inne ( oznakowanie powinno być dokonane przez Zleceniobiorcę na wyraźne żądanie Zleceniodawcy). Zasady pakowania zostały zamieszczone w materiałach do pobrania niżej:

8. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z przyczyn technicznych uniemożliwiających dostęp do Przesyłki.

9. Roszczenia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy wynikające z utraty, ubytku, uszkodzenia, lub nieterminowego doręczenia Przesyłki będą przekazywane bezpośrednio do Przewoźnika, odpowiedzialnego za transport Przesyłki w nienaruszonym stanie i w gwarantowanym terminie.

10. Odpowiedzialność Przewoźnika wobec Zleceniodawcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku w Przesyłce, oraz zwłoki w wykonaniu usługi jest zgodna z przepisami Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego, z którego wynika, iż Odbiorca jest zobowiązany w przypadku uszkodzenia, ubytku doręczanej Przesyłki do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera.

11. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa ograniczających odpowiedzialność Zleceniobiorcy, odpowiedzialność kurier48.pl z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia Przesyłki jest ograniczona do kwoty 100,00 brutto PLN.

12. W sytuacjach Przesyłek, których rzeczywista wartość przekracza 100,00 brutto PLN, Zleceniodawca zobowiązany jest do podania rzeczywistej wartości Przesyłki.

13. W przypadku zadeklarowania przez Zleceniodawcę rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 brutto PLN, kurier48.pl zobowiązuje Zleceniodawcę do dodatkowo uiszczenia kwoty ubezpieczenia Przesyłki zgodnie z cennikiem.

14. Zleceniodawca podpisując List przewozowy, w którym deklaruje wartość Przesyłki przekraczającą kwotę 100,00 brutto PLM, zleca ubezpieczenie Przesyłki do wysokości podanej kwoty, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki umowy ubezpieczenia dotyczącej przewozu Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 brutto PLN zawartej w Jego imieniu przez Przewoźnika. Warunki umowy ubezpieczenia zostaną udostępnione Zleceniodawcy przed podpisaniem Listu przewozowego.

15. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie przedstawi dowodów na to, iż rzeczywista wartość przesyłki jest wyższa przyjmuje się, że wartość przesyłki wynosi 100,00 brutto PLN.

16. Przewoźnik może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do otrzymywania dowodu dostarczenia przesyłki.

17. kurier48.pl oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot Przesyłki na zasadach określonych w Prawie przewozowym lub Prawie pocztowym.

18. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa ograniczających odpowiedzialność Zleceniobiorcy w razie, gdy niniejszy regulamin przewiduje odpowiedzialność Zleceniobiorcy, jest ona ograniczona do wysokości opłaty za Usługę.


§8


Koszty i dokumenty transakcyjne:

1. Opłata za przesyłkę, jaką ponosi Zleceniodawca jest naliczana według obowiązującego, aktualnego cennika, dostępnego w Punkcie Nadawczym, ul. Pszowska 92, Wodzisław Śląski 44-300 oraz w cenniku na stronie www.kurier48.pl.

2. Opłata za usługę dokonywana jest z góry, w momencie składania zamówienia, za pomocą bezpiecznego internetowego systemu łączności Przelewy24.pl, lub gotówką w punkcie nadawczym.


3. W momencie otrzymania zlecenia i opłaty za usługę, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać zlecenie do przewoźnika.

4. Faktury VAT lub paragony fiskalne za wykonane Usługi wystawiane są natychmiast po uregulowaniu należności chyba, że na podstawie odrębnie zawartej umowy handlowej pomiędzy firmami, strony ustaliły inaczej.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych a opisanych w niniejszym regulaminie, kurier48.pl jako Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowego obciążenia Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca w przypadku niewywiązania się Zleceniodawcy z uiszczenia opłaty za usługę ma prawo:

- wstrzymać usługi na rzecz Zleceniodawcy
- zablokować dostęp do konta Zleceniodawcy
- podliczyć kwoty pobrań na rzecz przeterminowanych płatności
- naliczyć ustawowe odsetki od przeterminowanych płatności
- rozpocząć po 5 dniu spóźnienia procedury windykacyjnej w EH i naliczyć opłaty manipulacyjnej w wysokości 6% wartości zadłużenia na wskazany dzień, nie mniej jednak niż 60zł netto.
- pocztowe płatne wezwanie do Zapłaty kierowane do Zlecenidawcy
- w przypadku nie odnotowania płatności w wyznaczonym terminie, domagać się spłaty wierzytelności na drodze sądowej i przekazać informacje do Euller Hermes S.A. i KRD BIG S.A.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia dokumentów księgowych (Faktura VAT) dla Zleceniodawcy bez jego podpisu, oraz wysłania ich w formie elektronicznej i przesłaniu na podany adres e-mail.

8. W przypadku nie otrzymania Faktury Vat Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia Zleceniobiorcy o zaistniałej sytuacji.

9. kurier48.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w tym Cennika, wprowadzania nowych usług, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie następnego dnia roboczego od dnia opublikowania informacji o zmianie na stronie internetowej Serwisu.

10. Nieznajomość aktualnego cennika, zasad regulaminu w ramach usług Serwisu nie zwalnia Zleceniodawcy z odpowiedzialności finansowej i prawnej za złożone zlecenia usług pośrednictwa.

§9

Przedpłata:

1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub w Panelu Klienta w zakładce Doładuj.

2. Konto PrePaid nie posiada limitu zgromadzonych środków.

3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę.

4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.

 

§10

Opcja przesyłki „za pobraniem”:

1. Odbiorca przesyłki z ,, za pobraniem’’ jest zobowiązany do uiszczenia należnej kwoty tylko i wyłącznie w gotówce.

2. W przypadku przesyłki ,, za pobraniem’’ zleceniobiorca ma obowiązek przekierowć kwotę pobrania na rachunek bankowy jaki przedstawił klient podczas rejestracji do 14dni od otrzymania wpłaty przez przewoźnika

3. Maksymalna kwota pobrania wynosi 5 000,00 brutto PLN.

4. Każda przesyłka z opcją „za pobraniem” podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu na zasadach, jakie oferuje kurier48.pl oraz realizujący usługę transportu Przewoźnik.

5. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi zapłaty pobrania, przesyłka nie zostanie mu przekazana i jako przesyłka niedoręczona wraca do Zleceniodawcy po wcześniejszym opłaceniu usługi w oparciu o zasady omówione w tym regulaminie.

6. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa ograniczających odpowiedzialność Zleceniobiorcy, kurier48.pl wyłącza wyraźnie swoją odpowiedzialność za nieuczciwe działania lub oszustwa Odbiorcy.


§16

Wymagania techniczne:

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniodawca są następujące:

1. połączenie z siecią Internet
2. przeglądarka internetowa:

 - Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych
 - Opera w wersjach 11.0 i wyższych
 - Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
 - Chrome w wersjach 26.0 i wyższych

2. Według najlepszej wiedzy Zleceniobiorcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt. 1, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Zleceniobiorcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§17

Reklamacje:

1. Zleceniodawca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Zleceniobiorcy.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zleceniobiorca zaleca jednak, aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia oraz zawierało:

1. W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki:

- czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
- oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
- dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy,

2. W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:

- kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
- udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
- w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
- kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
- faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku, gdy naprawa została wykonana,
- udokumentowaną kwotę roszczenia,
- wykaz załączonych dokumentów.

4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Kurier48.pl, ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski.

5. Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu Kurier48.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Kurier48.pl.

6. Roszczenia Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu zawieranej umowy przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

7. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

§18

Postanowienia końcowe:

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EPSC Sp. z o.o. a konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.